Werkwijze

Behandeling
Gedurende het eerste consult vindt een uitgebreid intakegesprek plaats om tot een diëtistische diagnose te komen en om een goed beeld te krijgen van individuele wensen, voedingsgewoonten en omstandigheden. Dit eerste consult duurt in het algemeen één tot anderhalf uur. Op basis van dit gesprek wordt een behandelplan op maat opgesteld.

 

De frequentie en duur van vervolgconsulten zijn afhankelijk van individuele vorderingen en wensen. Een vervolgconsult duurt gemiddeld dertig minuten. Het behandelplan kan, indien nodig elk moment worden aangepast.

 

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften persoonsregistratie. De verwijzende arts of specialist wordt op de hoogte gehouden middels een begin- en eindrapportage. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier. Informatie wordt uitsluitend met uw toestemming doorgegeven aan mede behandelaars, partner, familie of vrienden.

 

Kwaliteit
De diëtist is een paramedisch beroep en de titel diëtist is wettelijk beschermd onder de Wet BIG. Daarnaast is de diëtist opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit register stelt eisen aan de werkwijze, het deelnemen en voltooien van geaccrediteerde bij- en nascholingen en stelt inrichtingseisen aan praktijkruimte.

 

Additionele dienstverlening
De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook kan een consult telefonisch plaatsvinden. Tevens is een huisbezoek mogelijk.

 

Voorwaarden
Consulten zijn uitsluitend op afspraak. Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen, anders wordt een consulttarief in rekening gebracht. De rekening van een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend; deze dient u zelf te betalen. 

 

Rechten en plichten

De basis van de samenwerking diëtist en patiënt is vastgelegd in de Modelregeling Diëtist-Patiënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF).

 

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is in principe resultaat gericht, echter zonder dat het resultaat gegarandeerd kan worden. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Klachten
Als de patiënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst bespreken met de diëtist. Als zij er samen niet uitkomen, kan de cliënt terecht bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP), p/a Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort, tel. 033 4216189, www.paramedisch.org.